Материалы

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій створена у 2000 році.

На даний час кафедру очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Мельник Юрій Віталійович.

Кафедра інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі знань «Інформаційні технології» спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців зі створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем в усіх галузях народного господарства.

При організації навчального процесу на кафедрі широко застосовуються активні методи інтенсифікації навчального процесу, такі як проблемне та ситуаційне навчання, кейс-стаді, практичні та семінарські заняття, розрахункові завдання, інтерактивні комп’ютерні симуляції.

Для цих цілей створені і використовуються навчальні лабораторії та комп’ютерні класи обладнані сучасними технічними засобами навчання з підключенням до локальних мереж та глобальної мережі Internet.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, фахівці з великим науково-педагогічним та професійним досвідом.

На кафедрі широко практикується індивідуальний підхід до студентів для всебічного розкриття їх здібностей і інтенсифікації засвоєння знань.

Майбутньому фахівцю в галузі знань «Інформаційні технології» викладається комплекс дисциплін, які дозволять йому стати компетентним, озброєним сучасними знаннями і навичками, спеціалістом своєї справи.

Серед таких дисциплін:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Крос-платформне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів 
 • Комп'ютерна графіка
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Технології захисту інформації
 • Управління ІТ-проектами
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерні мережі
 • Моделювання 3D-графіки
 • Проектування сучасних баз даних
 • Мультимедійні інформаційні технології

На кафедрі створені належні умови, які дозволяють студентам не тільки успішно опановувати знання та навички з навчальних дисциплін, але й активно займатися науковою роботою в студентському науково-технічному товаристві, приймати участь в наукових семінарах і конференціях.

Для більш широкого залучення студентів до науково-технічної творчості, застосування отриманих навичок та їх розвитку, кафедрою налагоджуються взаємовигідні зв’язки з науковими та науково-дослідними установами для створення спільних науково-практичних лабораторій.

Студенти, які обрали для себе навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», після закінчення навчання можуть пов’язати свою професійну діяльність з роботою в якості фахівця в області інформаційно-комп’ютерних технологій з розробки інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем, надання сервісних послуг з налагодження та експлуатації комп’ютерних систем, а також адміністратора баз даних та комп’ютерних мереж

Студенти, які обрали для себе навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та «Магістр» після закінчення навчання можуть пов’язати свою професійну діяльність з науково-дослідницькою, проектною, експлуатаційною та педагогічною роботою. Фахівець може працювати розробником ІТ систем, спеціалістом по експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, інженером програмістом, аналітиком інформаційних систем, проектувальником і розробником навчальних систем, WEB-спеціалістом, адміністратором баз даних і баз знань, адміністратором інтелектуальних систем, інженером автоматизованих систем управління виробництвом, менеджерами з управління інформаційних проектів, прикладним програмістом.

Фахівці в галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» можуть застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп‘ютерні технології. Випускники цілком підготовлені до роботи у комп‘ютерних відділах комерційних фірм та банківських установ, наукових та навчальних закладах, в організаціях будь якого спрямування діяльності.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»та «Магістр» мають право продовжувати навчання в аспірантурі.

Ми надаємо можливість для наших студентів:

 • участі в реальних ІТ-проектах Університету та зовнішніх замовників;
 • проходження практики в провідних компаніях (в тому числі ІТ-компаніях) України;
 • розробки і реалізації технічних проектів в рамках курсового і дипломного проектування за планами Університету, замовленням підприємств і організацій України.

Ми орієнтуємо наших студентів на вирішення завдань розробки та впровадження компетентних рішень з використанням комп’ютерних технології в інформаційних системах різних галузей народного господарства. Ми вчимо тому, що потрібно роботодавцям.

З інформаційним буклетом кафедри ви можете ознайомитись за посиланням.