Кафедра геодезії, землеустрою та екології

По спеціальності «Геодезія та землеустрій» кафедра готує:

 • Бакалаврів (денна – 3 роки, заочна – 4 роки)
 • Магістрів як по спеціальності, так і за спеціалізаціями «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології», «Геодезія» (денна – 1,5 роки, заочна – 2 роки).

По спеціальності «Екологія» кафедра готує:

 • Бакалаврів (денна – 3 роки, заочна – 4 роки)

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» формується на основі комплексних даних з геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та багатьох розділів землеустрою та кадастру.

Геодезія – наука про методи визначення форми і розмірів Землі, зображення її поверхні на планах і картах та точних вимірювань на місцевості. В перекладі з грецької мови «геодезія» означає землерозподіл або вимірювання на Землі. З землеустроєм геодезію пов‘язує вивчення точних методів і приладів вимірювання на відносно невеликих територіях земної поверхні.

Крім спеціального блоку дисциплін з геодезії та землеустрою студенти вивчають дисципліни з комп‘ютерних наук, правових основ власності нерухомості, кадастру та інші розділи земельних відносин.

Спеціалізація «Землеустрій та кадастр» поглиблює знання дисциплін з управління земельними ресурсами, моніторингу землі, законодавчо - правових форм власності, а також формує можливості наукової діяльності в навчальних закладах та виробничої в відділеннях служби Держгеокадастру в сфері оцінки землі і іншої нерухомості та при проведенні земельних торгів.

Спеціалізація «Геоінформаційні системи і технології» вивчає інформаційно-аналітичні системи, програмно-апаратні засоби зберігання і обробки інформації певної корпорації або суспільства в цілому, застосовує сучасні бази даних ARCGIS 9, ARCGIS 10, що є інструментом природничих, соціальних, екологічних, інженерних та інших наук.

Студенти нашого університету практикують на геоінформаційній платформі ESRI з використанням космічних знімків.

Спеціалізація «Геодезія» більш детально вивчає методи і прилади високоточних геодезичних вимірювань при будівництві і обслуговуванні висотних та унікальних інженерних споруд, метрополітену, гідро – та атомних електростанцій, автомобільних та залізничних доріг, процесів деформацій і осадок споруд та ін.

Велика увага кафедрою приділяється організації наукових досліджень та розробок винаходів, які виконуються викладачами та студентами.

Всього за період становлення і розвитку кафедри ГКФ розроблено більше 50 патентів України на винаходи.

Винаходи є важливою складовою наукового потенціалу кафедри. Залучення до винахідницької діяльності молодих викладачів та студентів - одна з головних задач організаційної роботи, що визначають наукову перспективу кафедри та її науково-технічний рівень.

Тематика досліджень та винаходів охоплює весь спектр актуальних наукових напрямів в галузі геодезії, фотограмметрії, ДЗЗ, автоматизації геодезичних вимірювань та ін.
Основними напрямками творчого пошуку є:

 • методи інженерної геодезії в напрямку автоматизації і підвищення точності різних видів вимірювань, в тому числі і світловіддалемірних вимірювань;
 • геодезичні роботи при землеустрої та веденні кадастру, в тому числі побудова опорної знімальної мережі, застосування GPS-методів, електронних тахеометрів та ін.;
 • гідрометричні роботи для водного кадастру і моніторингу, в тому числі створення способів та приладів для вимірювань характеристик водного потоку, глибин, для автоматизації промірних робіт акваторій внутрішніх водойм;
 • роботи по створенню способів і засобів аерокосмічного знімання, зокрема, великомасштабного знімання для вирішення задач кадастру і землеустрою, засобів фотограмметричних і лідарних вимірювань, та інші напрями.

На основі отриманих результатів автори публікують наукові статті, тези доповідей на конференціях. За останні п’ять років співробітниками кафедри опубліковано 3 монографії, 5 науково-дослідних робіт, 39 статей в наукових журналах, 19 доповідей на наукових конференціях, отримано 30 патентів України на винаходи (з них 12 – зі студентами).

На кафедрі працює студентська творча лабораторія, де викладачі навчають студентів процесу створення нових науково-технічних рішень та оформлення заявок на винаходи. 

На сьогодні завершені нові розробки геодезичних способів та систем, в тому числі:

 • Автоматизована система контролю деформацій складних інженерних споруд. По цій темі опубліковані наукові статті, отримані патенти на винаходи, підготовлено кандидатську дисертацію, захист планується на 2016 рік;
 • Методи аерокосмічного знімання. По цій темі захищена кандидатська дисертація в 2015 році;
 • Методика підвищення роздільної здатності цифрових фотокамер на основі запропонованого методу «віртуальної матриці». По темі опубліковані наукові статті і патенти на винаходи.

Різноманітність досліджень вченими кафедри задач та високий теоретичний рівень цих рішень дозволяє мати сприятливу основу для виховання фахівців за напрямами кафедри.

Розв’язання проблеми працевлаштування випускників
За програмою навчання студенти проходять дві польові учбові практики, а після закінчення 3-го курсу за рекомендаціями кафедри направляються для проходження виробничої практики на державні і приватні підприємства, де більшість студентів залишаються працювати і з успіхом суміщають навчання  з роботою на виробництві.

В результаті, як правило, всі випускники-геодезисти знаходять цікаву роботу в наукових і проектних організаціях, геодезичних, землевпорядних, гідрографічних, дорожньо-транспортних та інших підприємствах.

Наші випускники займають посади на таких підприємствах:

 1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру (м. Київ).
 2. НВП "Українська геодезична компанія" (м. Київ).
 3. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії (м. Київ).
 4. Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема» (м. Вінниця).
 5. ПАТ інжинірінгово-виробниче підприємство ВНІПІТРАНСГАЗ (м. Київ).
 6. ПАТ «Інститут транспорту нафти» (м. Київ).
 7. ГНПП "Укрінжгеодезія" (м. Київ).
 8. Група компаній ДЕМЕТРА 5 (м. Київ).
 9. Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК) (м. Київ).
 10. Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (м. Київ).
 11. Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі (м. Київ).
 12. Аерокосмічне агентство МАГЕЛАН (м. Київ).
 13. ДП «Укргеодезмарк» ВАТ «Київметробуд» (м. Київ).
 14. ТОВ «СОЛСТРОЙ».
 15. ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Інтеб» (м. Київ), та в інших організаціях.

Також наші випускники працюють викладачами в ВНЗах України, таких як:

 1. Київський національний університет будівництва та архітектури (м. Київ),
 2. Чернігівський державний інститут економіки та управління (м. Чернігів),
 3. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Вступайте до нас в Університет новітніх технологій на спеціальність Геодезія та землеустрій на кафедру Геодезії, картографії та фотограмметрії. Вас чекає цікаве навчання і високоінтелектуальна робота!!!

Спеціальність «Екологія» формує:

- Ефективне еколого-безпечне використання соціальних і екологічних ресурсів країни;
- Ресурсозбереження родючості і охорони землі, запобігання деградаційним процесам;
- Поєднання природного середовища раціональним використанням земельних ресурсів.

Спеціальність «Екологія» спрямована на підготовку спеціалістів екологів для підприємств промисловості, органів державного управління та установ, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь-якого профілю, санепідемстанцій, науково-дослідних установ та навчальних закладів.

В складі кафедри 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти та старші викладачі з досвідом виробничої роботи ведуть навчальний процес за новим змістом:

 • дистанційно, особливо для заочників;
 • дистанційно-консультативно для денної та заочної форм навчання та індивідуальне навчання невеликих груп (на прохання студентів).

Для цього кафедра розробляє електронні варіанти завдань, конспекти лекцій та методичні матеріали. Студентам залишається більше часу на консультації, відвідування бібліотеки, а також можливості виконання «певної роботи»(що також важливо для оплати навчання).

Цікава та корисна інформація про нову спеціальність «Геодезія та землеустрій» опублікована професором Боровим В.О. в «Землевпорядному віснику» № 1 та № 4 за 2016 рік. Наукова робота кафедри є значною і розрахована на спільні публікації викладачів і магістрів, на підготовку їх до вступу в аспірантуру.

Випускники кафедри можуть працювати:
а) по спеціальності «Геодезія та землеустрій» :

 • в відділеннях служби Держгеокадастру;
 • в сфері оцінки землі і іншої нерухомості;
 • в будівельних організаціях та Метробуді;
 • в корпораціях та фірмах, що застосовують сучасні інформаційно-аналітичні системи та програмно-апаратні засоби зберігання і обробки інформації та інше.

б) по спеціальності «Екологія»

 • в організаціях виконавчої влади (еколог-експерт);
 • в екологічних відділах (лабораторіях) санітарно-епідеміологічних служб різних міністерств та відомств; 
 • в екологічній інспекції, на митницях, в природних заповідниках та природних парках;
 • в установах Державного агентства лісових ресурсів.

Всі випускники є потенційними науковцями і можуть працювати в наукових і навчальних лабораторіях та на кафедрах ВНЗ. Посади визначаються класифікатором професій.

Ознайомитись з буклетом кафедр ви можете за посиланням.